Blijf op de hoogte


Nieuwe regels over hypothecair krediet in werking

De nieuwe wetgeving over hypothecair krediet treedt in werking op 1 april 2017. Het gaat om een omzetting van een Europese richtlijn. In feite worden in de nieuwe wet alle bestaande bepalingen over verantwoorde kredietverstrekking voor consumentenkrediet ook van toepassing op het hypothecair krediet.

De nieuwe regels maken het voor consumenten eenvoudiger om hypothecaire kredieten te vergelijken, onder andere door de invoering van een gestandaardiseerde informatiefiche en het jaarlijks kostenpercentage. Dat is een belangrijke stap vooruit, want een hypothecair krediet heeft altijd een zware en langdurige financiële impact.

Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Een aantal type kredieten verschuift van het toepassingsgebied van consumentenkrediet naar het toepassingsgebied van hypothecair krediet. De wetgeving over hypothecair krediet is van toepassing op hypothecair gewaarborgde kredietovereenkomsten, ongeacht roerende of onroerende bestemming, en op kredietovereenkomsten zonder hypothecaire zekerheid voor het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten. Kredieten voor de renovatie (verbouwingen maar ook schilderwerken of aanleg van tuinen) van een onroerend goed zonder hypothecaire zekerheid blijven vallen onder de reglementering van het type consumentenkrediet.

De wet voert een gestandaardiseerde informatiefiche (“ESIS”) in. Deze fiche is aangepast aan de persoonlijke situatie van de consument en moet hem onverwijld overgemaakt worden door de kredietgever zodat de consument een vergelijking kan maken met de kredietvoorwaarden van andere kredietgevers die ook zo’n fiche moeten geven. Deze “ESIS”-fiche is vergelijkbaar met “SECCI” bij consumentenkrediet, maar bevat toch een paar nieuwe zaken: zo moet het bedrag van het commissieloon vermeld worden dat een kredietbemiddelaar zou ontvangen van de kredietgever, want er is in België een absoluut verbod dat de consument deze commissielonen betaalt aan de kredietbemiddelaar.

Na consumentenkredieten komt er nu ook een jaarlijks kostenpercentage (JKP) bij hypothecaire kredieten om eenvoudig kosten van kredieten te kunnen vergelijken. Dit JKP moet vermeld worden op alle precontractuele documenten zoals in reclame, op de prospectus, en op de ESIS-fiche. Het JKP is het percentage dat de gelijkheid uitdrukt op jaarbasis van alle verbintenissen van de kredietgever (kredietopnemingen) en de consument (aflossingen en totale kosten van het krediet voor de consument). Die totale kosten van het krediet voor de consument omvatten alle kosten die de consument moet betalen in verband met de kredietovereenkomst en die de kredietgever kent, met uitzondering van de notariskosten. Deze kosten zijn onder andere:

  • de rente,
  • de commissielonen van de kredietbemiddelaar,
  • de kosten voor het samenstellen van het dossier en het raadplegen van de bestanden,
  • de kosten van de verplichte schatting van het onroerend goed,
  • de zekerheidskosten,
  • de kosten van nevendiensten die verbonden zijn aan de kredietovereenkomst, zoals verzekeringspremies voor een schuldsaldoverzekering, brandverzekering.

De wet voorziet ook dat er via een Koninklijk Besluit maximale dossierkosten kunnen vastgelegd worden. Dit heeft minister van Economie Kris Peeters gedaan: vanaf 1 april worden deze kosten voor een hypothecair krediet geplafonneerd op 500 euro.

De nieuwe wetgeving bepaalt ook alle mogelijke bedingen die ofwel onrechtmatig zijn ofwel rechtmatig maar enkel onder bepaalde omstandigheden. Zo worden bedingen die de onmiddellijke eisbaarheid van het krediet voorzien aan banden gelegd. Men kan bijvoorbeeld niet meer eisen dat bij een maand betalingsachterstand de consument het volledige nog verschuldigd kapitaal moet betalen. Verder zijn er, in navolging van het consumentenkrediet, beperkingen voorzien voor kosten- en interestaanrekening bij wanbetaling.

De kredietgever mag alleen een kredietovereenkomst sluiten wanneer hij, gelet op de gegevens waarover hij beschikt, kan aannemen dat de consument in staat zal zijn de verbintenissen van de overeenkomst, na te komen. De kredietwaardigheidsbeoordeling mag niet hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het feit dat de waarde van de woning hoger is dan het kredietbedrag, of dat de woning in waarde zal stijgen.

Op de website van de FOD Economie staat de volledige nieuwe wetgeving over hypothecaire krediet.

In 2016 werden meer dan 260.000 hypothecaire kredieten verstrekt (+ 8 % tegenover 2015) voor meer dan 30 miljard euro (+ 16 %). Dat blijkt uit cijfers van de Beroepsvereniging voor het Krediet.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel